Följ Hässleholms kommun

Flera nämnder förväntas underskott trots

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2012 14:53 CEST

Den ekonomiska prognosen visar på ett positivt resultat för Hässleholms kommun. Trots det förväntas flera nämnder få ett underskott vid årets slut.

I ett extra ärende på kommunstyrelsens sammanträde den 2 maj redovisades budgetuppföljning för kommunen till och med 2012-03-31. I redovisningen ingick även budgetuppföljning för finansförvaltningen, det vill säga finansiella poster som till exempel skatteintäkter, ränteintäkter, räntekostnader och pensionskapitalförvaltningen.

Totalt sett visar prognoserna på ett överskott på 6,4 miljoner kronor i förhållande till budget och ett positivt resultat på 21,6 miljoner kronor. I Barn- och ungdomsnämnden, socialnämnden, omsorgsnämnden samt kommunstyrelsen, kommunchefens stabsfunktion förväntas dock ett underskott. Kommunstyrelsen har därför beslutat att de nämnder som prognostiserat ett underskott för 2012 ska redovisa vilka åtgärder de tänker vidta för att hålla den av kommunfullmäktige beslutade budgeten. Redovisningen ska ske senast den 4 juni.

- Vi ser allvarligt på det prognosticerade underskottet i nämnderna och vill att de redovisar på vilket sätt de tänker arbeta för att komma till rätta med underskottet, säger kommunstyrelsens ordförande Urban Widmark (M).

I övriga nämnder beräknas ett nollresultat, förutom kommunledningskontoret som visar på ett överskott på 0,6 miljoner kronor. Nämndernas prognoser är baserade på en kort tidsperiod och innehåller flera osäkerhetsfaktorer. Till exempel är inga löneavtal klara för 2012 och fördelningen av internhyror är inte klar. Det förväntade positiva resultatet kommer framförallt från finansförvaltningen som beräknas ge ett överskott på totalt 40,2 miljoner kronor.

Bifogade filer

PDF-dokument