Följ Hässleholms kommun

Företagsservicen får godkänt i Hässleholms kommun

Pressmeddelande   •   Sep 07, 2011 13:41 CEST

Hässleholms kommun har i samarbete med SKL, Sveriges kommuner och landsting, genomfört undersökningen INSIKT – en servicemätning av kommunens myndighetsutövande. 166 av totalt 290 kommuner i Sverige har deltagit i mätningen.
- Ett bra företagsklimat är viktigt och vi har gjort undersökningen för att få veta vad företagare som varit i kontakt med oss tycker om myndighetsutövningen. Det ger oss en indikation på hur vi behöver utveckla oss, säger näringslivschef Charlotte Fogde Andréasson.

I enkäten får företagarna svara på frågor om markupplåtelser, serveringstillstånd, bygglov, brandtillsyn samt miljö- och hälsoskyddstillsyn. Varje verksamhetsområde betygsätts utifrån bemötande, effektivitet, tillgänglighet, information, kompetens och rättssäkerhet. Samtliga företag som har haft någon form av myndighetskontakt inom dessa områden har fått enkäten. Hässleholms kommun har haft en hög svarsfrekvens.

I Hässleholms kommun utmärker sig verksamhetsområdet bygglov positivt med ett högt NKI-värde (nöjd kund-index). Företagen är framförallt nöjda med bemötandet, där man fått ett NKI på 72. Inom områdena serveringstillstånd och brandtillsyn utmärker sig Hässleholm negativt jämfört med andra kommuner, trots ett betyg som överlag är godkänt. Mätningen avser 2010 års kontakter.

INSIKT innehåller också en ranking. Hässleholms kommun placerar sig på plats 122 av totalt 166 deltagande kommuner.

- Rankingen säger en del men inte allt eftersom endast drygt hälften av Sveriges kommuner deltar i mätningen. Så placeringen i sig är ganska ointressant. Det som däremot är intressant är att se vilka som ligger i topp för att kunna göra benchmarking av de goda exemplen, säger Charlotte Fogde Andréasson.

Både INSIKT och Svenskt näringslivs mätning Lokalt företagsklimat visar att företagen uppfattar servicen i Hässleholms kommun som godkänd. Ambitionen är att den ska uppfattas som mycket bra. Det är en tydlig målbild hos både tjänstemän och politiker. Av den anledningen har kommunen inlett ett fokuserat arbete med området företagsservice. Nedan är några exempel på vad som kommer att göras:  • Fördjupad satsning för god företagsservice inklusive ett särskilt handlingsprogram.
  • Förstärka och förtydliga befintliga aktiviteter inom företagsservice, t ex. ”företagslots”. ”Företagslotsen” är en tjänst för små- och medelstora företag samt alla nyetableringar. En kundansvarig guidar företag i kontakten med kommunen och driver företagets ärende till besked. Detta säkerställer en god service med hög rättssäkerhet.
  • Sedan tidigare är ett internt näringslivsråd bildat för att samordna och tydliggöra insatser som kan underlätta för företagen i Hässleholms kommun att verka. I detta råd ingår samtliga förvaltnings- och avdelningschefer som på olika sätt berör företagande.
  • Under hösten och vintern utvecklas ett nytt strategiskt näringslivsprogram i nära samarbete med näringslivet. I den processen är kunskapen om myndighetsutövandet viktig.Sammanfattande resultat i INSIKT:  • Hässleholms kommuns NKI-resultat är 63. Medelvärdet för samtliga deltagande kommuner är 66.
  • Flertalet NKI-värden och betyg vad gäller myndighetsområden och kvalitetsfaktorer håller sig inom genomsnittliga 60-70 i index.
  • Det högsta NKI-värdet uppnås för bygglov (67), framförallt är företagarna nöjda med bemötandet.
  • Området serveringstillstånd får ett ganska lågt betyg (61). Företagarna är här nöjda med tillgängligheten, men ger underkänt för informationen.
  • Jämfört med medelvärdet för samtliga kommuner är betyget för serveringstillstånd 9 enheter lägre i Hässleholms kommun. För området brandtillsyn är skillnaden ännu större – 10 enheter lägre i Hässleholms kommun.
  • Den faktor som företagarna i Hässleholms kommun tycker är viktigast är bemötandet. Det är den kvalitetsfaktor som har störst effekt på helhetsbetyget och som därför bör prioriteras i Hässleholms kommun.För mer information, kontakta gärna
Charlotte Fogde Andréasson
Näringslivschef Hässleholms kommun
0709-71 72 29

För ytterligare information om INSIKT:
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/tillvaxt_och_samhallsbyggnad/foretagsklimat/insikt

 

 

Bifogade filer

PDF-dokument