Följ Hässleholms kommun

Förstudie om servicetjänster samt framtidens kommunledningskontor

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2008 14:33 CEST

Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av kommunchefen i Hässleholms kommun genomfört en förstudie kring bildande av en enhet för kommunledningsstrategiska frågor inom kommunstyrelsens förvaltning samt bildande av en stöd- och servicefunktion. Slutrapporten lämnades igår – måndag - in till kommunkansliet.

Uppdraget har genomförts med hjälp av intervjuer med kommunalråd, ordförande för tekniska nämnden samt kommunchef. Vidare har intervjuer gjorts med förvaltningschefer, medarbetare inom kommunledningskontoret samt fackliga företrädare.

Förslagen från förstudien i sammanfattning:
• att det inom kommunstyrelsen inrättas ett nytt kommunledningskontor med mer renodlade lednings- och styrningsuppgifter där det också ges möjlighet att arbeta framtids- och utvecklingsinriktat
• att en serviceavdelning inrättas inom kommunstyrelsen med uppgift och ansvar för de ekonomi- och personaladministrativa uppgifterna inom kommunen
• att den direkta verksamhetsstödjande servicen såsom kost, städ, transporter, vaktmästeri, fordon mm överförs och samlas inom den tekniska nämnden och förvaltningen.
Förstudien innefattar inte någon detaljgenomgång av uppgifter och placering av dessa i organisationen, inte heller bemanningsfrågor eller det operativa genomförandet av förslagna förändringar.

Fortsatt process
Förslagen ska diskuteras i förvaltningarna under våren och konsekvensbeskrivningar och detaljerade beslutsunderlag ska tas fram. När inventeringen och förteckningen av funktioner som kan ingå i den verksamhetsstödjande servicen har slutförts, planerat under våren 2008, bör ett politiskt beslut om att överföra och samla dessa servicetjänster inom tekniska nämnden kunna tas till hösten 2008. När alla stöd- och servicefunktioner samlas ges också bättre förutsättningar för en eventuell framtida konkurrensutsättning av hela eller delar av verksamheten.

Inrättande av den nya serviceavdelningen under kommunstyrelsen och det nya kommunledningskontoret ska föregås av en detaljgenomgång av verksamhet och uppgifter. Denna detaljgenomgång och precisering bör kunna göras för både serviceavdelningen och kommunledningskontoret under våren. Ett politiskt principbeslut om ett nytt kommunledningskontor och en serviceavdelning tas senast under hösten 2008.

Om du vill veta mer, kontakta gärna:
Bo-Anders Thornberg, kommunalråd, 0451-26 83 69, 0709-81 83 69
Lars Olsson, kommunalråd, 0451-26 83 72, 0709-81 83 72
Johan Eriksson, kommunchef, 0451-26 83 42, 0709-81 83 42