Följ Hässleholms kommun

Medborgarna vill ha mer inflytande

Pressmeddelande   •   Dec 13, 2012 10:28 CET

Invånarna tycker att kommunen erbjuder goda kommunikations-, utbildnings- och fritidsmöjligheter, men inom områdena påverkan och förtroende får kommunen underkänt. Det visar den medborgarundersökning som Hässleholms kommun låtit SCB göra.

Under hösten har Statistiska Centralbyrån på uppdrag av Hässleholms kommun genomfört en medborgarundersökning bland 1 000 invånare i åldern 18-84 år. 49 procent av de tillfrågade valde att besvara enkäten om kommunens verksamhet, medborgarens möjlighet till inflytande och kommunens attraktivitet.

Resultatet av undersökningen befäster bilden av Hässleholm som ett nav med goda kommunikations- och utbildningsmöjligheter. De tillfrågade var även nöjda med fritidsmöjligheter, bostäder och det kommersiella utbudet. Däremot är det - precis som vid förra mätningen 2008 - en stor andel, 40 procent, som uppger att de känner sig otrygga.

Kommunens olika verksamheter har också bedömts. Högst betyg får vatten- och avloppshantering följt av räddningstjänst och kulturverksamheten. Invånarna är även nöjda med renhållning och sophämtning, förskolan och gymnasieskolan, miljöarbetet samt kommunens idrotts- och motionsanläggningar. Mer än 40 procent av de tillfrågade har gett ett lågt betyg på äldreomsorgen och stödet för utsatta personer. Undersökningen visar dock att de med egen erfarenhet av omsorg och stöd, det vill säga brukarna själva, ger ett medelbetyg.

Lägst värden i undersökningen fick faktorerna påverkan och förtroende.

- Ett nöjd-inflytande-index på 31 av 100 ger en tydlig signal. Nu måste vi kraftsamla för att återupprätta förtroendet för oss som politiker och för den kommunala beslutsprocessen, säger kommunalråd Urban Widmark (M).

- Vi måste bli bättre på att synliggöra vår verksamhet och vara beredda att lyssna på medborgarnas åsikter. Genom tydligare kvalitetsredovisning och med en större öppenhet och lyhördhet hos politiker och tjänstemän kan vi skapa en grogrund för en god dialog, säger Cecilia Müllern-Aspegren, projektledare för kommunens satsning på medborgardialog.

För mer information kontakta:
Cecilia Müllern-Aspegren, projektledare Målstyrning/Medborgardialog
Tel 0451-26 71 96, cecilia.mullern-aspegren@hassleholm.se

Läs mer:www.hassleholm.se/40460