Följ Hässleholms kommun

Nytt kommunledningskontor i Hässleholm

Pressmeddelande   •   Jan 22, 2009 11:41 CET

Bakgrund
Kommunfullmäktige i Hässleholm beslutade under hösten 2007 att det skulle inrättas en strategisk funktion på kommunledningskontoret. Efter att en förstudie av frågan gjorts blev resultatet att kommunchefen Johan Eriksson i april 2008 fick ett uppdrag att bilda en helt ny förvaltning. Dåvarande kommunledningskontor, ekonomikontor och personalkontor skulle läggas samman till ett nytt kommunledningskontor.
Det nya kommunledningskontoret skulle bestå av dels en strategisk ledningsfunktion, dels funktioner för löpande verksamhet av mer operativ karaktär. Avsikten var främst att det skulle skapas en möjlighet för det nya kommunledningskontoret att fokusera på renodlade lednings- och styrningsuppgifter men också ges möjlighet att arbeta framtids- och utvecklingsinriktat.

Ny organisation
I oktober 2008 fastställde kommunstyrelsen kommunchefens förslag till nytt kommunledningskontor. Förutom den rent organisatoriska förändringen innebär det nya kontoret att kommunen förstärks inom områdena strategisk samhällsplanering, miljöstrategiskt arbete, EU-samordning och på sikt också personalstrategiskt arbete. Folkhälsofrågorna kommer också att flyttas från fritidsnämnden till kommunledningskontoret. Ytterligare en nyhet är att det inrättas en tjänst som biträdande kommunchef. (Till sistnämnda befattning har ekonomichefen Bengt-Arne Persson utsetts.)

 • Den nya organisationen är nu klar och har trätt ikraft från den 1 januari 2009. Den består av en stabsorganisation för ledning och strategi samt sex avdelningar av mer operativ karaktär.

Stabsorganisation - syfte och arbetsuppgifter i huvudsak:

 • Stabens arbete leds av kommunchefen
 • Staben ska arbeta med strategiska frågor av långsiktig karaktär, d v s frågor som är avgörande för kommunens utveckling
 • Staben ska renodla kommunövergripande ledningsuppgifter
 • Staben ska stärka kommunstyrelsens strategiska roll
 • Staben ska ta fram tidig information och objektivt välgrundat beslutsunderlag i strategiska framtidsfrågor till den politiska kommunledningen
 • Staben ska samverka med förvaltningar och kommunledningskontorets avdelningar
 • Stabens arbete ska vara process- och projektinriktat
 • Kommunchefen bildar ledningsgrupp med stabscheferna och informationschefen

Kommunledningskontorets avdelningar - syfte och arbetsuppgifter i huvudsak

 • Avdelningarna ska ge administrativt stöd och service av löpande karaktär
 • Riktar sig mot politisk kommunledning, stab samt övriga förvaltningar
 • Under avdelningen för medborgarservice har samlats verksamhet som riktar sig mot allmänheten såsom stadshusets receptionsfunktion och växel, servicekontoren i Vittsjö, Hästveda och Sösdala samt turistbyråverksamheten
 • Biträdande kommunchefen är samordnande chef för avdelningarna

För mer information, kontakta
Kommunchef Johan Eriksson, 0451-26 83 42, 0709-81 83 42
Informationschef Hanna Gardell, 0451-26 83 48, 0709-81 83 48