Följ Hässleholms kommun

Skolsatsningarna i Hässleholm fortsätter nästa år - trots kärvare tider

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2008 17:13 CET

Även 2009 blir ett år med betydande investeringar i Hässleholms kommun. Framför allt satsas det på skolorna och energisparåtgärder. Men det kärva budgetläget innebär också att det nu läggs vissa effektiviseringskrav på merparten av nämnderna.
Det framgår av budgetförslaget som presenteras av majoriteten - moderaterna, centern, folkpartiet, kristdemokraterna och folkets väl.

Investeringsutgifterna uppgår till cirka 171 mnkr år 2009 och totalt cirka 481 miljoner kronor för treårsperioden 2009-2011. De största projekten under perioden är ny- och ombyggnad av fastigheter. Till största delen handlar det om skolor. Under treårsperioden planeras ombyggnad av bland annat Bjärnums skola, Hästveda skola samt ny- och ombyggnad av Västerskolan.

Kommunen investerar 30 miljoner kronor i energisparåtgärder med målet att under 2009 minska både energiförbrukningen och oljeberoendet.
- Dessa investeringar är mycket lönsamma, både ekonomiskt och miljömässigt, säger kommunalråd Lars-Göran Wiberg.

- Investeringsvolymen är egentligen för hög, men eftersom vi står inför en stundande lågkonjunktur med en försvagning på arbetsmarknaden och speciellt på byggsidan anser vi att det är rätt tid att göra de tänkta ny- och ombyggnaderna av skolorna, säger kommunalråd Bo-Anders Thornberg. Utöver föreslagna investeringar budgeteras ytterligare 10 mnkr på kommunledningskontoret för oförutsedda investeringar.

- Trots att vi nu går in i en lite svårare ekonomisk period är det självklart att vi måste fortsätta satsa på framtiden, bland annat genom investeringar i skolan och energisparåtgärder. Kommunens ekonomi är fortfarande stark i grunden, säger kommunalråd Bo-Anders Thornberg och Lars-Göran Wiberg.

Sedan kommunstyrelsen tog planeringsramarna i juni har skatteprognoserna försämrats med cirka 21 mnkr och prognoserna för pensionskostnaderna har försämrats med cirka 7 mnkr. Budgetläget är kärvt och stor osäkerhet råder inför den kommande lågkonjunkturen. Därför kommer kommunen att sätta extra fokus på att följa upp personalkostnaderna som är kommunens i särklass största kostnadspost. De utgör cirka 51 procent av kommunens bruttokostnader.

I budgeten finns ett effektiviseringskrav som innebär att nämnderna/förvaltningarna måste effektivisera sin verksamhet motsvarande 1 procent 2009 och ytterligare 1,25 procent 2010. För 2009 gäller endast 0,5 procent för barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. För omsorgsnämnden finns inget krav på ytterligare effektiviseringar 2009. En löpande dialog förs om att nämnden skall anpassa verksamheten till befintlig budget.

Trots de stora investeringarna och därmed ökade driftkostnader sker ändå en del satsningar. Nämnderna får cirka 23 mnkr i riktade ambitionsökningar under 2009. Några exempel:

  • En fortsatt utbyggnad av bredband till alla kommuninvånare ska ske och målsättningen är att vara klar under 2010.
  • Barn- och utbildningsnämnden får ett nytt tillskott på 8,0 mnkr. Tillskottet avser främst utbyggnad av barnomsorgen och ökade elevantal i gymnasieskolan.
  • För oförutsedda driftskostnader avsätts 10 miljoner kronor.
  • Kommunen tillskjuter 1,1 mnkr per år 2009-2013 för medfinansiering av Leader-projektet (landsbygdsutveckling) som Länsstyrelsen i Skåne har godkänt. Beslutet innebär att det geografiska området, innefattande kommunerna Perstorp och Hässleholm nu är officiellt inrättat och att den lokala utvecklingsstrategin för åren 2008-2013 är godkänd.
  • En ny tjänst som EU-samordnare inrättas på kommunledningskontoret.
  • Medel tillförs med målsättningen att under 2009 starta ett integrationsprojekt på Ljungdala där flera förvaltningar ska samverka kring en satsning på Ljungdalaskolan.
  • Fastighetsunderhållet ökas med 0,5 mnkr och uppgår till 35 mnkr under 2009.

Dessutom tillförs nämnderna/förvaltningarna anslag för kommande löneökningar efter avslutade förhandlingar, vilka budgeteras till 48,2 mnkr 2009. Kompensation ges också för ökade driftkostnader för ny- och ombyggnader av fastigheter och ökade internhyreskostnader på grund av bland annat ökade mediakostnader.

Överskotten i driftbudgeten för de nästföljande åren budgeteras till 10,6 mnkr för 2009, 10,9 mnkr för 2010 och 22,9 mnkr 2011. För 2009 och 2010 motsvarar överskottet 0,5 procent av de samlade skatteintäkterna och generella statsbidrag. För år 2011 utgör överskottet 1 procent.

Majoritetens budgetförslag läggs fram i kommunfullmäktige 26 november.

För mer information, kontakta
Bo-Anders Thornberg (m), 0451-26 83 69, 0709-81 83 69
Lars-Göran Wiberg (c), 0451-26 84 07, 0709-81 84 07
Ekonomichef Bengt-Arne Persson, 0451-26 80 51, 0709-81 80 51
Informationschef Hanna Gardell, 0451-26 83 48, 0709-81 83 48