Följ Hässleholms kommun

Tillskott i kärnverksamheten och ett nytt badhus ingår i budgetförslaget för 2010-2012

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2009 11:49 CEST

Trots kärva ekonomiska tider kommer Hässleholms kommun att ge märkbara tillskott till kärnverksamheterna skola, social och omsorg under åren 2010-2012. 100 mnkr avsätts även till investering i ett nytt badhus i Hässleholm.
Detta framgår av det budgetförslag som nu läggs fram av majoriteten - Moderaterna, Centern, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Folkets väl.

Investeringar
Investeringsutgifterna uppgår till cirka 274 mnkr år 2010 och totalt cirka 721 mnkr för treårsperioden 2010-2012. De största projekten under perioden är ny- och ombyggnad av fastigheter, varav en stor del är skolor och förskolor. Under treårsperioden planeras ombyggnad av bland annat Bjärnums skola, Hästveda skola samt ny- och ombyggnad av Västerskolan. Det blir även ny- eller tillbyggnad av förskoleavdelningar vid Röinge nya skola, i Vittsjö och Tyringe.
Under perioden avsätts 100 mnkr för ett nytt badhus i Hässleholm, med planerad byggstart år 2010/2011. Andra stora investeringar som är mycket betydelsefulla för Hässleholms framtida utveckling är Hässleholm Nord, där kommunen satsar 125 mnkr, och Pågatåg Nordost, där det avsätts 32 mnkr.
1 mnkr avsätts för att bygga en skateboardramp, som en satsning på våra ungdomar.

Sparkrav efter årets skatteprognoser
I april beslutade kommunfullmäktige om neddragning av ramarna med 3 procent för 2010, som motsvarar 54 mnkr, på grund av de kraftigt nedreviderade skatteprognoserna som kom i februari. Skatteintäkterna och de generella bidragen beräknades då bli 69 respektive 90 mnkr mindre 2010 respektive 2011 i förhållande till fastställd budget i november 2008. Därefter har läget förbättrats för 2010 i och med det tillskott på 7 mdkr som tillfördes kommunerna i budgetpropositionen för 2010 och som innebar 37,6 mnkr för Hässleholms kommun. Sedan kommunfullmäktige tog planen för 2010 och 2011 i november 2008 har skatteintäkterna och generella bidragen försämrats med cirka 27 respektive 118 mnkr, som prognoserna ser ut nu.

Tillskottet i budgetpropositionen gällde dock endast 2010, vilket innebär att det krävs fortsatta besparingar 2011 och 2012 om kommunerna inte får några tillskott dessa år. I budgetförslaget för 2011 och 2012 finns därför ytterligare neddragningar som innebär att alla nämnderna/förvaltningarna utom barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och omsorgsnämnden måste spara motsvarande 2 procent 2011 och ytterligare 1 procent 2012. För 2011 gäller endast 0,5 procent för barn- och utbildningsnämnden, och för omsorgsnämnden och socialnämnden finns inga krav på ytterligare besparingar 2011. 2012 ska barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och omsorgsnämnden spara 0,5 procent.

Tillskott i driftbudgeten
Trots de kraftiga neddragningarna och stora investeringar med ökade driftkostnader som följd sker ändå en del tillskott på driften. Några exempel för 2010:

  • Omsorgsnämnden får ett nytt tillskott på 18,0 mnkr.
  • Socialnämnden får ett nytt tillskott på 11,0 mnkr för att möta de kraftigt ökade kostnaderna för försörjningsstöd samt för ökade kostnader för placering av barn och ungdomar.
  • Barn- och utbildningsnämnden får ett nytt tillskott på 10,0 mnkr, vilket innebär att de inte behöver genomföra besparingskravet fullt ut. Medel tillförs för inrättande av en ny förskoleklass på Stralsund. Kommunen kommer dessutom att delta i förskolelyftet under 2009-2011.
  • En fortsatt utbyggnad av bredband till alla kommuninvånare ska ske. Målsättningen är att det ska vara klart under 2010.
  • För oförutsedda driftkostnader avsätts 10 mnkr.
  • Finja fritidsgård, som varit under diskussion för nedläggning, kommer att få vara kvar.
  • Arbetet med Mötesplats Ljungdala forsätter.

Resultat
Överskotten i driftbudgeten för de nästföljande åren budgeteras till 11,9 mnkr för 2010, 0,6 mnkr för 2011 och 0,4 mnkr 2012. För 2010 motsvarar överskottet 0,5 procent av de samlade skatteintäkterna och generella statsbidragen.

Kommunalskatten 2010 förändras inte utan ligger kvar på 20,61 kr.


Kommentarer

- Den globala finanskrisen till trots har vi lagt en välbalanserad budget, där vi fortsätter att göra framtidssatsningar som är viktiga för kommunens utveckling utan att för den skull höja skatten. Kärnverksamheterna - skola, omsorg och social - får ett tillskott på 39 mnkr, vilket i stort sett är vad de har äskat. Vi fortsätter satsningen på att renovera våra skolbyggnader och passar på att göra nödvändiga investeringar under rådande lågkonjunktur för att få mer för pengarna, säger kommunalråd Urban Widmark (M).

- Trots vikande skatteprognoser klarar vi att möta behoven inom skola, omsorg och social verksamhet. Tack vare de statliga pengarna kan vi också undvika skattehöjningar och minimera uppsägningar i verksamheterna. Stängningen av Finja fritidsgård kommer inte att genomföras och när det gäller förslaget att stänga biblioteket i Vittsjö måste vi fundera på andra alternativ, säger kommunalråd Lars-Göran Wiberg (C).

- Jag är särskilt nöjd med att vi kan tillskjuta kärnverksamheterna - omsorg, social och skola - i stort sett äskade medel för 2010. 11 mnkr till socialnämnden innebär att vi får tid på oss att arbeta med att minska kostnaderna för placering av barn och ungdomar samt att vi kan vidta olika åtgärder med inriktning att minska arbetslösheten och kostnaderna för försörjningsstödet, säger gruppledare Robin Gustavsson (KD).

- För första gången på många år får omsorgsnämnden en ärlig chans att få en budget i balans, trots det kärva ekonomiska läget, säger gruppledare John Bruun (FP).

Majoritetens budgetförslag läggs fram i kommunfullmäktige 30 november.

För mer information, kontakta
Kommunalråd Urban Widmark (M), 0451-26 83 78, 0709-81 83 78
Kommunalråd Lars-Göran Wiberg (C), 0451-26 84 07, 0709-81 84 07
Robin Gustavsson (KD), 0733-90 93 01
John Bruun (FP), 0705-39 54 37
Torsten Ising (FV), 0703-77 60 07
Ekonomichef Bengt-Arne Persson, 0451-26 80 51, 0709-81 80 51
Informationschef Hanna Gardell, 0451-26 83 48, 0709-81 83 48